OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


4 najčastejšie otázky:

Ako dlho platí ochranná známka?
Ochranná doba, doba platnosti v SR zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky na úrad UPV SR. Na základe včas podanej žiadosti je možné ochrannú dobu ochrannej známky obnoviť vždy o ďalších desať rokov. Počet obnovovaní nie je obmedzený, ochranná známka tak môže existovať a platiť aj storočia.

Môžem si dať ochrannou známku chrániť svoje obchodné meno?
Áno, ale obchodné meno musí spĺňať všeobecné známkoprávne podmienky, napríklad nemôže byť klamavé, čisto popisné a podobne. Ak obchodné meno Vašej spoločnosti je "Chlieb a rožky, s.r.o." (popisné označenie) bude potrebné v konaní o zápise takéhoto označenia do registra ochranných známok naviac dokladať a preukazovať ďalšie skutočnosti.

Mám ochrannú známku na názov môjho výrobku. Iná firma začala dovážať podobné výrobky s takmer zhodným názvom. Čo mám teraz robiť?
Ak sú zasiahnuté práva z ochrannej známky je možné zákonnými spôsobmi dosiahnuť nápravu, získať náhradu škody, primerané zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu, odstránenie tovarov z obchodnej siete alebo aj ich zničenie na náklady porušovateľa. Primeraný a efektívny postup je možné navrhnúť po zvážení konkrétnych okolností prípadu.

Zamestnanec, ktorý po rokoch odišiel z mojej firmy, si založil konkurenčnú firmu a vyrába tovary s podobným názvom ako ja. Teraz som naviac zistil, že si tento názov prihlásil ako ochrannú známku. Môžem sa vôbec nejako brániť?
Áno, podľa okolností a dôkazových prostriedkov sa dá zabrániť zapísaniu označenia do registra ochranných známok v prospech Vášho bývalého zamestnanca. Zároveň je možné sa dožadovať ochrany pred nekalou súťažou. Prirodzene najefektívnejšie riešenie je mať včas podanú, zaregistrovanú ochrannú známku vo svoj prospech. Patentové úrady vo svete od svojho počiatku pracujú so zásadou "Kto prv príde, ten prv melie" t.z. kto si skôr prihlási, ten bude vlastniť. Náklady na postup, ktorým napriek uvedenej zásade zabránime Vášmu bývalému zamestnancovi vlastniť ochrannú známku na Váš názov výrobku, sú vyššie ako by boli náklady na včasné podanie prihlášky ochrannej známky vo Váš prospech.