PATENTY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


4 najčastejšie otázky:

Ako dlho platí patent?
Platnosť patentu je 20 rokov od podania prihlášky za predpokladu, že sú včas zaplatené príslušné správne poplatky.

Čo všetko sa dá patentovať?
Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí, najmä z oblasti techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselné využiteľné (teda nie perpetuum mobile). Patenty sa udeľujú aj na biotechnologické vynálezy. Patentovať sa nedajú hlavne estetické výtvory, spôsoby vykonávania duševnej činnosti a obchodnej činnosti, programy počítačov, vedecké teórie, spôsoby klonovania ľudských jedincov.

Chceli by sme si dať patentovať nový tvar zámkovej dlažby. Ako postupovať?
Ak sa jedná len o novú estetiku, vonkajšiu úpravu zámkovej dlažby, nie je možná ochrana patentom, ale je možná účinná ochrana priemyselným vzorom. Ak však nový tvar, nový tvarový prvok má na výrobku nielen estetickú funkciu, a prináša odstránenie technického nedostatku v doterajšom stave, je možné takýto prvok chrániť patentom, prípadne úžitkovým vzorom.

Môže byť prihlasovateľom, majiteľom patentu aj niekto iný ako jeho tvorca, vynálezca?
Áno, majiteľom patentu môže byť aj osoba iná ako pôvodca. Meno pôvodcu a meno majiteľa je uvedené v záhlaví patentovej listiny. Jeden patent môže mať aj viacero spolumajiteľov a spolupôvodcov.