OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Práva majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® a má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou alebo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Bez súhlasu majiteľa nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou a to na tovaroch, obaloch, v obchodnom styku, v reklame, nikto nemôže bez súhlasu majiteľa ponúkať, uvádzať na trh, dovážať, vyvážať takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel.

Porušovanie práv k ochrannej známke je trestným činom s trestom odňatia slobody až na jeden rok.