OCHRANA
DIZAJNU
SLUŽBY

FAQ


menu


Vonkajšiu úpravu výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná, je možno chrániť zapísaným dizajnom. Ochrana prostredníctvom zapísaného dizajnu nahrádza predtým platnú zákonnú úpravu priemyselného vzoru. Pod vonkajšou úpravou treba rozumieť znaky, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Jedna prihláška dizajnu môže obsahovať viacero vonkajších úprav výrobkov toho istého druhu.

Ako získať zapísaný dizajn? Ponúkame škálu služieb v oblasti ochrany dizajnov. Po oboznámení sa s konkrétnym rozsahom prác Vám môžeme vypracovať záväznú ponuku.