OCHRANA
DIZAJNU
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Naše služby v oblasti zapísaných dizajnov:

 1. rešerše priemyselných vzorov a zapísaných dizajnov,
 2. poradenstvo k zapísaným dizajnom,
 3. podanie prihlášky dizajnu a zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR,
 4. podanie prihlášky dizajnu v zahraničí prostredníctvom partnerských patentových kancelárií,
 5. posúdenie, vypracovanie a zápis licenčných zmlúv do úradného registra,
 6. posúdenie, vypracovanie a zápis zmlúv o prevode zapísaných dizajnov do úradného registra,
 7. sledovanie doby platnosti zapísaného dizajnu, jeho udržiavanie v platnosti,
 8. zastupovanie vo veciach porušovania práv zo zapísaných dizajnov,
 9. zastupovanie v konaniach o výmaze, určovacích konaniach,
 10. prednášky a školenia v oblasti duševného vlastníctva,
 11. zabezpečenie ocenenia duševného majetku,
 12. zabezpečenie prekladov odborných textov z a do 25 jazykov.